Site-ul www.AgoraMedia.ro foloseşte fişiere de tip cookies pentru a opera și îmbunătăți utilizarea site-ului și funcționalitatea serviciilor oferite precum şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de navigare, ele putând include informații despre data și ora vizitei sau istoricul de navigare, în general fiind vorba de fişiere de la terţi (youtube.com, vimeo.com, trafic.ro, Google Analytics etc.). Pentru continuarea accesării site-ului www.AgoraMedia.ro, vă solicităm permisiunea de a agrea politica noastră de utilizare cookies.

22
Wed, May
87 New Articles

Concurs de angajare organizat de Primăria Turda

Administraţie
Tools
Typography

Municipiul Turda organizează concurs în data de 14 decembrie 2016 , orele 11.00, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de:

 • MUZEOGRAF   S/I – Muzeul de Istorie - 1 post, durată determinată (2016 - 2021)

Condiţii specifice de participare:

 • - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă istorie sau studiul patrimoniului
 • - minim 4 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite
 • - avantaj experienţa didactică
 • MUNCITOR  M/I - Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă - 1 post, durată nedeterminată 

Condiţii specifice de participare

 • - studii postliceale, liceale sau profesionale 
 • - calificare în meseria de lăcătuş mecanic
 • - minim 9 ani vechime în calificarea deţinută

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • - are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • - cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • - are capacitate deplină de exerciţiu;
 • - are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • - îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • - nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • - depunerea dosarelor de concurs în perioada  17 noiembrie – 02 decembrie  2016, ora 12
 • - selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 05-07 decembrie 2016
 • - proba scrisă se va susţine în data de 14 decembrie 2016, orele 11,00
 • - afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei 
 • - proba de interviu se va susţine în data de 16 decembrie 2016, orele 9,00
 • - afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei 
 • - afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Bibliografie pentru postul de muzeograf:

 • 1. Legea nr. 311/2003, a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 2. Legea nr. 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 3. Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 4. OGR nr. 43/2000, privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, actualizată;
 • 5. HGR nr. 886/2008, pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile, actualizată;
 • 6. Legea 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • 7. Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria României,  Bucureşti, 1998;
 • 8. Mihai Bărbulescu, Potaissa. Studiu monografic, Turda, 1994;
 • 9. Mihail Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969 (ed.. a II-a anastatică 2007);
 • 10. Dumitru Tudor,  Arheologia romană, Bucureşti, 1976;
 • 11. Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Bucureşti, 1998;
 • 12. Corina Nicolescu, Muzeologie generală, Bucureşti, 1997;
 • 13. Raluca Andrei, Pedagogia muzeală – programe și strategii, în  Revista Muzeelor, nr. 3, 2005,  în http://www.revistamuzeelor.ro/arhpdf/2005_03_23.pdf
 • 14. Deborah,  L. Smith-Shanc, Semiotic pedagogy and art education, în Studies in Art Education, Volume 36, Issue 4, 1995, în Spiral Art Education http://www.uic.edu/classes/ad/ad382/sites/AEA/AEA_06/AEA_06a.html
 • 15. Daniel Jacobi; Coppey Odile, Introduction – Musée et éducation: au-delà du consensus, la recherche du partenariat, în Publics et Musées, N°7, 1995, în http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pumus_1164-5385_1995_num_7_1_1053
 • 16. Mihaela Murgoci, Muzeele și educația pentru adulți, în Revista Muzeelor, nr. 4, 2005, în http://www.revistamuzeelor.ro/arhpdf/2005_04_01.pdf
 • 17. Emily Pringle, The Artist as Educator: Examining Relationships between Art Practice and Pedagogy in the Gallery Context, 1 April, Tate Papers Issue 11, 2009 în http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/artist-educator-examining-relationships-between-art-practice-and
 • 18. Chandler Screven, Museums and informal education, in the CMS Bulletin, Vol. 1, No. 1. 1993, http://www.infed.org/archives/e-texts/screven-museums.htm
 • 19. Alexandra Zbuchea, Educația formală și informală în muzee, în  Revista Muzeelor, nr. 1, 2006, în http://www.revistamuzeelor.ro/arhpdf/2006_01_05.pdf
 • 20. Alexandra Zbuchea, Educatorul fără manual, în  Revista Muzeelor, nr. 4, 2006, în http://www.revistamuzeelor.ro/arhpdf/2006_04_01.pdf

Bibliografie pentru postul de muncitor:

 • 1. Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 • 2. Legea 481/2004, republicată, privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare
 • 3. Legea 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15 până la data de 02 decembrie 2016, orele 12. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei.

Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS