Site-ul www.AgoraMedia.ro foloseşte fişiere de tip cookies pentru a opera și îmbunătăți utilizarea site-ului și funcționalitatea serviciilor oferite precum şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de navigare, ele putând include informații despre data și ora vizitei sau istoricul de navigare, în general fiind vorba de fişiere de la terţi (youtube.com, vimeo.com, trafic.ro, Google Analytics etc.). Pentru continuarea accesării site-ului www.AgoraMedia.ro, vă solicităm permisiunea de a agrea politica noastră de utilizare cookies.

24
Wed, Jul
75 New Articles

Anunţ - Concurs pentru ocuparea unui post vacant administrator financiar I S - contabil şef

T. Murăşanu
Tools
Typography

Școala Gimnazială „ Teodor Murășanu “, Turda, județul Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator financiar I S – contabil șef, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 5 ani;
 • cunoștințe operare PC.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • proba scrisă  în data de  1 iulie 2020 , ora 10.00, la sediul instituției;             
 • proba practică în data de 3 iulie 2020, ora 11.00, la sediul instituției;  
 • proba interviu în data de 6 iulie 2020 , ora 12.00, la sediul instituției.  

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției  în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului, respectiv 23 iunie 2020. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la Școala Gimnazială „Teodor Murășanu“, cu sediul în Turda, strada Dr.I.Rațiu nr. 53, judeţul Cluj, tel. 0264/311951.

TEMATICA/ BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE OCUPARE  APOSTULUI DE ADINISTRATOR  FINANCIAR - CONTABIL

 1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare:(Cap. VIII-Finantarea si baza materiala a invatamantului preuniversitar);
 2. Legeacontabilităţiinr. 82/1991, cu  modificarilesicompletarileulterioare
 3. O.M.F. nr.2861/9.10.2009, privind inventarierea patrimoniului;
 4. H.G. 1395/2010, privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza costului standard/copil/elev, pentru anul 2011, cu actualizarile ulterioare;
 5. O.M.F.2634/2015, privind documentele financiar contabile;
 6. Ordinul  nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea , lichidarea,  ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice;
 7. Ordinul nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale, referitoare la exercitarea C.F.P.
 8. O.G. nr.119/1999  privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv
 9. Legea 500/2002 privind finantele publice;
 10. O.M.F. nr.1917/12.12.2005, privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice;
 11. Legea 153/2017, privind utilizarea veniturilor proprii in institutiile de invatamant;
 12. Legea 22/1969 actualizata in 2016, privind gestionarea bunurilor materiale;
 13. H.G. 423/2016, privind copiii cu cerinte educationale speciale, integrati in invatamantul de masa;
 14. OUG 20/2016 privind salarizarea 2016-2017;
 15. Legea 98/2016, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare;Procedurile privind achizitiile prin SEAP;
 16. OMFP 517/2016 -Forexebug

Nota - din toate legile enumerate la BIBLIOGRAFIE, candidatul va parcurge doar articolele care fac referire la:

 • invatamantul preuniversitar;
 • atributiile/competentele administratorului financiar

Conform Legii 55 din 15 mai 2020 art.27 aliniatul 3 care prevede starea de alerta prin care se suspenda orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, iar daca starea de alerta va fi prelungita din 1 iulie 2020, concursul se va amâna la o data ulterioara.

Director
Gianina Silvia Matei

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS